Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

tillbaka
4119 6e73 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaplacek placek
tillbaka
6162 38b0
Reposted fromgrapefruit-moon grapefruit-moon viazucha zucha
tillbaka
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viazucha zucha
tillbaka
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaIriss Iriss
tillbaka
0409 4856
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamehhh mehhh
tillbaka
1914 b772 500
Reposted fromkjuik kjuik
7302 5223 500

jenawithonen:

can u keep it down i am trying 2 reed

tillbaka
tillbaka
5286 e40a 500
tillbaka
0616 2133
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viazucha zucha
tillbaka
tillbaka
7350 3cdf 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamehhh mehhh
tillbaka
8342 cb2f 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaIriss Iriss
tillbaka
9588 0841
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viawerterowska werterowska
tillbaka
6717 6b41 500
Reposted fromkjuik kjuik viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
tillbaka

June 15 2015

tillbaka
Samotność ma swoje przywileje; w samotności można robić to, na co ma się ochotę.
— "Pani Dalloway" Virginia Woolf
tillbaka
2264 49cc
9461 d0d3 500

thereisnoforgetting:

Tadeusz Sumiński, Warsaw, Poland 1960s

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl